Ons project 


In opdracht van Lantis voeren we het grootste perceel van de Oosterweelverbinding uit. Als onderdeel van dit groots Vlaams leefbaarheids- en mobiliteitsproject, zorgen we mee voor vlotter en veiliger verkeer door het rondmaken van de Antwerpse Ring en de heraanleg van weginfrastructuur. Tegelijkertijd brengen we de Ring meer in harmonie met haar omgeving door het verkeer deels door tunnels en overkappingen te leiden waarop nieuwe parken komen. Zo zorgen we voor een mobielere, gezondere, groene en aangenamere stad en regio.

 
 


Ons projectgebied


Omwille van de complexiteit werd de uitvoering van de Oosterweelverbinding opgesplitst in verschillende deelprojecten. ROCO is daarbij verantwoordelijk voor het grootste perceel: Perceel 3B op de rechteroever van de stad Antwerpen. We maken de Ring rond in het noorden van de stad met de aanleg van de Kanaalzonetunnels. Ook breken we het iconische viaduct van Merksem af om een verdiepte Ring aan te leggen die stadsdelen aan elkaar weeft tot een eigentijdse groene zone.

Op de kaart zie je de verschillende deelprojecten van de Oosterweelverbinding, evenals ons projectgebied.

Omwille van de uitgestrektheid en techniciteit, is ons projectgebied 3B ook nog eens opgedeeld in 7 ROCO-deelgebieden:

  • Kanaalzonetunnels (KZT)
  • Vork (VRK)
  • R1-Noord (R1N)
  • R1-Oost (R1O)
  • Ondergrondse Kruising Albertkanaal (OKA)
  • Bypass (TR1)
  • Schijnkoker (SK)

Oosterweel verenigt mobiliteit en leefbaarheid 

Veiliger en vlotter

verkeer door het rondmaken van de Ring en heraanleg op- en afritten.

Groener en gezonder

met de aanleg van een verdiepte Ring met parken en groene bermen

Een kleine inkijk in onze grootste werven

Een referentieproject 

 

Samen met onze opdrachtgever Lantis hebben we straffe ambities. We willen niet alleen Vlaanderen, maar ook de rest van de bouwsector in beweging brengen. Daarom leggen we de lat hoog op vlak van veiligheid, innovatie en omgevingsmanagement en werken we op een geïntegreerde manier samen met onze opdrachtgever.

 


Samen met onze opdrachtgever


In onze manier van werken doorbreken we de traditionele muren tussen opdrachtgever en aannemer. Als één team maken we het waar. Wederzijds vertrouwen, gedeelde verantwoordelijkheid en transparante overlegstructuren vormen de basis van onze samenwerking.

Een innovatieve contractvorm (NEC4) 

Bij de gunning van de werken werd gekozen voor een unieke, innovatieve contractvorm: NEC4, een primeur in België. Hierdoor werken we op een geïntegreerde en oplossingsgerichte manier samen met onze bouwheer Lantis. Ingebouwde mechanismes en scenario’s garanderen een succesvolle voortgang van het project.

Projectorganisatie volgens IPM-model

Om de complexiteit in processen en het grote aantal stakeholders goed te beheersen, is onze organisatie opgebouwd volgens het Integraal Projectmanagement Model. Dat betekent dat we een integraal projectteam hebben dat bestaat uit vijf onderdelen of rollen: projectmanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement, technisch management en contractmanagement. Ook Lantis is op dezelfde wijze georganiseerd zodat we nauw op elkaar aansluiten en geïntegreerd kunnen samenwerken.

 


Onze ambitie: de veiligste werf van de eeuw


We gaan voor een positieve en proactieve veiligheidscultuur die risico’s en onveilige situaties identificeert en voorkomt. De veiligheid van al wie op of rond de werf werkt of woont is onze grootste prioriteit. Daarom verwachten we uitmuntend  veiligheidsgedrag van elkaar. 

Onze grote veiligheidsambities
  • Safety leader Samen met bouwheer Lantis willen we een voorbeeldwerf zijn binnen België met een betere frequentie- en ernstgraad dan het sectorgemiddelde.
  • Goal zero We streven naar 0 ongevallen op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.
  • Proactieve veiligheidscultuur We werken conform trede 4 op de veiligheidsladder.
 


Innovatie op ongeziene schaal


De Oosterweelwerf wordt ook wel ‘de werf van de eeuw’ genoemd. Niet alleen omwille van de ongeziene complexiteit en het ongezien grote budget, ook omdat we een enorm aantal technieken op ongeziene schaal toepassen. Het gaat dan zowel om bewezen technieken die in een bijzondere context worden toegepast, als om slimme digitale, technische of bouwkundige innovaties.

Radicaal digitaal

We bouwen het project eerst helemaal digitaal en dat over de volledige levenscyclus, van ontwerp tot en met beheer en onderhoud. Hiervoor steunen we op BIM (Building Information Mangement). Dankzij het gebruik van deze technologie kunnen we grensverleggend en betrouwbaar ontwerpen. Zo worden faalkosten en risico’s verminderd en bouwen we het project in één keer goed. 

 


Oog voor de omgeving en het milieu


We werken in één van de drukste, dichtst bevolkte en meest industriële plekken in Europa. Dat brengt best wat uitdagingen met zich mee. Ons uitgangspunt blijft echter dat mens, dier en milieu voorop moeten staan bij alles wat we doen.

Uitgebreid omgevingsmanagement

We besteden veel aandacht aan de noden en verwachtingen van alle belanghebbenden. Daarom zitten we tijdens het project vaak met hen samen om deze in kaart te brengen. Dat doen we in nauw overleg met onze bouwheer Lantis. Onze filosofie? Minder hinder en meer oplossingen.

Duurzaam bouwen

Bouwmaterialen vervoeren we zo duurzaam mogelijk en met zo min mogelijke belasting van het bestaande wegennet. Daarom opteren we voor vervoer via het water en over speciale werfwegen. Beton maken we ter plaatse in eigen beton- en bentonietcentrales. We proberen ook zo circulair mogelijk te bouwen door grond, water en materialen te recupereren. Komen we vervuiling tegen, dan wordt deze aangepakt volgens de geijkte procedures.